Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
česky / english

Urbanistické řešení Masarykova náměstí v Kroměříži

 
Nahrávám

autoři: Petr Hrůša
spolupráce: David Přikryl
investor: město Kroměříž
projekt: 2019-2020
vizualizace: David Přikryl

Text: Nově navržené členění povrchů na Masarykově náměstí řeší jednak problémy zobrazené dále v problémovém výkrese (nedostatek plochy pro pěší; nekoncepční řešení dopravy zabírající příliš mnoho místa) a zároveň se snaží celému místu vtisknout jasnou strukturu. Ta vychází ze skutečnosti, že prostor před Justiční akademií byl původně zelený pás vzniklý po zbourání hradeb. Mnohé města takto vzniklý pruh v historii využily jako zelený pás, nabízející uvnitř stísněné středověké struktury města trochu vegetace a odpočinkový prostor pro obyvatele. Příkladem v tomto směru může být třeba Vídeň nebo Brno. Oproti stávajícímu stavu je tak plocha trávníku zvětšena a doplněna stromy zajišťující v jinak otevřeném urbanistickém prostoru určité ohraničení a vymezení pobytové plochy. Stromořadí zároveň jasně vymezuje a rámuje pohledovou osu na průčelí Justiční akademie.

Předpolí před Kostelem sv. Jana Křtitele je změnou organizace dopravy (zjednosměrnění přiléhající komunikace navazující na ulici Jánská) zvětšeno na maximum. Jinak ale daný předprostor není třeba nijak akcentovat jako u Justiční akademie, protože tak v minulosti ani nikdy nebylo a protože lze kostel vnímat jako rostlou součást historického jádra. Proto je jeho okolí včetně chodníků a dopravních komunikací sjednoceno žulovými kostkami do jednotného povrchu.

Na Milíčově náměstí je navrženo zrušení zeleného ostrůvku poblíž kašny, který je přímo v trase přirozeného proudu pěších a je nahrazen pruhem trávy s alejí stromů lemující celý prostor. Je navržena úprava stávající řady vzrostlých stromů podél uliční fronty domů. Stávající fragmentální plochy trávníků budou nahrazeny litinovými stromovými mřížemi v úrovni dlažby. Tím se zvětší průchodnost území a rozšíří se užitná plocha využitelná pro kavárenské nebo restaurační posezení, veřejné lavičky apod. Výrazná svažitost terénu v jihovýchodní části území je vyřešena vyrovnáním pochozí části této plochy a vyspádováním až pruhu zeleně přiléhající k dopravní komunikaci.

 
 
Mapa webuO webuCookies | Tisknout stránku
vyrobila Omega Design